ข่าวประชาสัมพันธ์ 

25/6/2016 สกว.

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร: การประชุมวันที่ 1 มีนาคม 2559   

        กำหนดการประชุม   

        การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน”    

        การบรรยาย เรื่อง “บทบาทของ สกว. ในการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”    

        สรุปวิธีการและผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557    

 


  ดาวน์โหลดเอกสาร: การประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

        กำหนดการประชุม   

        การบรรยายแนวทางในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557   

        การบรรยายวิธีการกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557