ขยายระยะเวลาส่งข้อมูลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ฯ เพื่อรับการประเมินได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

ที่มาของโครงการ

21/10/2557 สกว.

 

        ในทศวรรษที่ผ่านมา ถึงแม้ระบบการวิจัยของไทยจะมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่โดยรวมก็ยังถือว่าระบบการวิจัยของไทยอยู่ในระดับที่ไม่เข้มแข็งนัก เมื่อเทียบกับหลายประเทศในทวีปเอเชีย

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในปี 2552 มีหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วม 436 หน่วยงาน จาก 36 สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน การประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินระดับสาขาวิชา โดยประเมินจาก ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เอกสารตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ (proceedings) ระดับนานาชาติและระดับชาติ และสิทธิบัตร ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 ซึ่งจากการประเมินในครั้งนี้ ทำให้ สกว. และหน่วยงานที่เข้าร่วมได้ทราบถึง ปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ สกว. ได้นำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. ในช่วงปีที่ผ่านมา

          สกว. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการวิจัยของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัยด้านนี้ของ สกว. ต่อไป

          ท่านสามารถส่งข้อมูลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ฯ เพื่อรับการประเมินได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555