ข่าวประชาสัมพันธ์ 

22/12/2557 สกว.

 

ขอเชิญร่วมการประชุม

เพื่อชี้แจง “โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557”

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร:

        กำหนดการประชุม    

        แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม     

        แผนที่การเดินทาง