หลักการและเหตุผล สกว.

 

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านนี้มาแล้ว 3 ครั้ง คือ ปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 ซึ่งการประเมินทั้งสามครั้ง เป็นการประเมินระดับสาขาวิชา ทำให้ สกว. และหน่วยงานที่เข้าร่วมได้ทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ สกว. ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนสนับสนุนการวิจัย

     สกว. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการวิจัยของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนำร่อง (pilot project) การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับกลุ่มสาขาวิชา ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยขึ้น เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการระดับกลุ่มสาขาวิชา ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2560 ต่อไป

วัตถุประสงค์ สกว.

     1) เพื่อทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับกลุ่มสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

     2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยระดับสาขาวิชา ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 และใช้เป็นแนวทางในการประเมินฯ ระดับกลุ่มสาขาวิชาอื่นต่อไป

     3) เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตน

กลุ่มสาขาวิชาที่ประเมิน สกว.

     การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินระดับกลุ่มสาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มสาขาวิชา) จะต้องระบุว่าต้องการรับการประเมินในกลุ่มสาขาวิชาใด ซึ่งกลุ่มสาขาวิชาสำหรับการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

     1) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

     2) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี

     3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

     4) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์

     5) กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์

     6) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่หน่วยงานสมัครเข้ารับการประเมิน ต้องมีจำนวนสาขาวิชา/ภาควิชา ในกลุ่มสาขาที่เลือกไม่ต่ำกว่า 3 สาขาวิชา/ภาควิชา และมีจำนวนอาจารย์รวมกันไม่น้อยกว่า 15 ท่าน

ตัวชี้วัดที่ใช้ สกว.

กลุ่มสาขาวิชา ตัวชี้วัดที่ใช้ ค่าน้ำหนัก
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1) Journal Impact Factor / Faculty 20%
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี 2) Journal Impact Factor / Faculty Member 30%
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 3) Journal Impact Factor / Journal Publication 20%
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
และสัตวแพทยศาสตร์
4) Citation / Journal Publication 30%
กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ 1) Citation / Faculty Member 20%
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) Citation / Journal Publication 30%
3) Journal Impact Factor / Faculty Member 20%
4) Journal Impact Factor / Journal Publication 30%

การกำหนดค่าน้ำหนักการอ้างอิงผลงาน (Citation) สกว.

ประเภท
Citation
ค่าน้ำหนัก
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฐานข้อมูล Scopus 1.00 1.00 2.00
ฐานข้อมูล TCI 2.00 1.00 1.00
หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ 3.00 2.00 3.00

ข้อมูลที่ใช้ประเมิน สกว.

     1) กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้ารับการประเมิน ผ่านทางเว็บไซต์ http://evaluation.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559

          ข้อมูลที่ต้องกรอก มีดังต่อไปนี้
          1.1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มสาขาวิชาที่สมัคร
          1.2) รายชื่ออาจารย์/นักวิจัยที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาทั้งหมดในกลุ่มสาขาวิชา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557-31 ธันวาคม 2558 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
          1.3) ข้อมูลหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)

     2) ส่งสำเนาหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) มายัง: ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ระดับการประเมิน สกว.

     ผลการประเมินจะแยกตามตัวชี้วัด เป็นการประเมินแบบอิงกลุ่ม แต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะได้ผลการประเมินแบบ Rating ในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับ 5 = ดีเยี่ยม (Excellent)
ระดับ 4 = ดีมาก (Very Good)
ระดับ 3 = ดี (Good)
ระดับ 2 = พอใช้ (Fair)
ระดับ 1 = ควรปรับปรุง (Should Be Improved)

ผลรวม Rating ของตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว ภายหลังถ่วงน้ำหนักแล้ว เรียกว่า TRF-index

ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ สกว.

     1) ได้ทราบถึงความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
     2) ได้แนวทางในการประเมินความเข้มแข็งด้านการวิจัยในคณะสาขาอื่นหรือกลุ่มหน่วยงานอื่นต่อไป
     3) หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจัยของตน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองต่อไป

แผนการดำเนินงานโครงการ สกว.

การดำเนินงาน ระยะเวลา
1. จดหมายแจ้งอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/คณบดี เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ กรกฎาคม 2559
2. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งข้อมูล ถึง 31 กรกฎาคม 2559
3. คณะทำงานดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลและคำนวณค่าตัวชี้วัด สิงหาคม – พฤศจิกายน 2559
4. สรุปผลประเมินเสนอกรรมการแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ธันวาคม 2559
5. สรุปผลประเมินทุกกลุ่มสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ มกราคม 2560
6. แจ้งผลประเมินแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ กุมภาพันธ์ 2560