ข่าวประชาสัมพันธ์ 

25/4/2558 สกว.

 

 โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านนี้มาแล้ว 2 ครั้ง คือ ปี 2552 และ 2554  สกว. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการวิจัยของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัย ด้านนี้ของ สกว. ต่อไป

     ขยายระยะเวลา ส่งข้อมูลผลงานวิจัยที่ใช้ในการประเมินตามแบบฟอร์มการประเมิน ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2558 

 

     เพิ่มเติม รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI rating 4 คือ “วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ” ISSN 2351-0358 ในภาคผนวก ข แนบท้ายรายละเอียดโครงการ

 

 


  ดาวน์โหลดเอกสาร: การประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

        กำหนดการประชุม   

        การบรรยายแนวทางในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557   

        การบรรยายวิธีการกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557