ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งข้อมูล
โครงการนำร่อง การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับกลุ่มสาขาวิชา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail : evaluation@trf.or.th