คู่มือการใช้งานระบบส่งแบบฟอร์มการประเมิน ข้อแนะนำ

คู่มือการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ
   

ข้อแนะนำสำหรับการลงทะเบียน ข้อแนะนำ

   Note: เพื่อป้องกันปัญหาการ "ลงทะเบียน" เพื่อ upload ไฟล์แบบฟอร์มประเมินซ้ำซ้อน

ควรทำความตกลงกันในมหาวิทยาลัย/สถาบันของท่าน และมอบหมายผู้ที่จะดำเนินการ

“ลงทะเบียน” เพื่อ upload ไฟล์แบบฟอร์มประเมิน ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเพียงคนเดียว