สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมิน สกว.สกว.


ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 15 SM Tower 979/17-21  ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8306 (รัตติกาล งามเจริญ)
               : 0-2278-8296 (ผุสดี ตันวัฒนะ)
               : 0-2278-8200 ต่อ 8392 (จารุณี สุนทรนาค)
โทรสาร : 0-2298-0452
 
 

ทีมงานพัฒนาระบบสกว.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 SM Tower
979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0-2298-0460  
 E-mail : natthanan@trf.or.th